Srpski

КОМУНАЛНА ТАКСА


Visinu komunalne takse određuje lokalna samouprava u zavisnosti od djelatnosti.

Rok za prijavljivanje takse je 31.03. a rok za plaćanje do 30.06.
U prvoj godini poslovanja rok za prijavljivanje je 15 dana od osnivanja u iznosu srazmjerno preostalom broju mjeseci do kraja godine, a rok za plaćanje do 31.12.

Od plaćanja komunalne takse oslobođena su lica kojima je rješenjem nadležnog organa priznato svojstvo člana porodice poginulih, umrlih, nestalih i zarobljenih boraca, RVI i civilne žrtve rata.

U Bijeljini važi da preduzetnik koji prvi put pokreće privrednu ili uslužnu djelatnost, u prvoj poslovnoj godini plaća 50% od propisane takse za isticanje poslovnog imena, takođe za svaku izdvojenu poslovnu jedinicu taksa je umanjena za 50%, a privredni subjekti koji su locirani izvan područja grada Bijeljina plaćaju taksu umanjenu za 30%.

КОМУНАЛНА ТАКСА У ОПШТИНИ БИЈЕЉИНА

ТАРИФА 5 - За истицање пословног имена правних лица или предузетника на пословним просторијама плаћа се комунална такса у годишњем износу и то:

1. Привредна друштва:

а) Привредна друштва из области индустрије и грађевинарства:
    - мала привредна друштва ( до 10 запослених радника )
200 KM
    - средња привредна друштва ( од 10-50 запослених радника)
300 KM
    - велика привредна друштва ( преко 50 запослених радника)
400 KM
б) Привредна друштва из области електроиндустрије и електродистрибуције
3.000 KM
в) Привредна друштва из области пољопривреде, лова и риболова:
    - мала привредна друштва ( до 10 запослених радника)
100 KM
    - средња привредна друштва ( од 10-50 запослених радника)
200 KM
    - велика привредна друштва ( преко 50 запослених радника)
300 KM
г) Привредна друштва из области занатства и задруге
100 KM
д) Привредна друштва за превоз путника и робе
300 KM
ђ) Привредна друштва из области телекомуникација и ПТТ-а
3.000 KM
е) Привредна друштва из области трговине:
    - мала привредна друштва ( до 10 запослених радника )
300 KM
    - средња привредна друштва ( од 10-50 запослених радника)
1.000 KM
    - велика привредна друштва ( преко 50 запослених радника)
2.000 KM
ж) Привредна друштва из области промета нафте и нафтних деривата
3.000 KM
з) Привредна друштва из области угоститељства:
    - хотели и мотели
1.000 KM
    - ресторани
300 KM
    - бифеи, гостионице, кафе барови
150 KM
    - ноћни барови, барови, диско барови и диско клубови (дискотеке)
3.500 KM
    - покретни угоститељски објекти
150 KM
    - апартмани, пансиони, преноћишта, собе за изнајмљивање
300 KM
    - кафетерија, посластичарница и остали непоменути угоститељски објекти
250 KM
и) Пројектна привредна друштва
400 KM
ј) Привредна друштва за приказивање филмова
100 KM
к) Привредна друштва из области резане грађе (пилане)
500 KM
л) Привредна друштва из области игара на срећу (кладионице, лутрија, покер апарати и сл.)
2.000 KM
љ) Остала непоменута привредна друштва:
    - мала привредна друштва ( до 10 запослених радника )
100 KM
    - средња привредна друштва ( од 10-50 запослених радника)
200 KM
    - велика привредна друштва ( преко 50 запослених радника)
300 KM

2. Банке и осигуравајуће организације:

а) Основне банке, главне филијале и осигуравајуће организације
3.000 KM
б) Пословне јединице банака и осигуравајућих организација, (експозитуре филијале), микрокредитне организације
2.000 KM
в) Остале јединице банака и осигуравајуће организације (истурени шалтери, повјереништва и сл.)
1.000 KM

3. Медији:

а) Телевизијске станице
600 KM
б) Радио станице
300 KM
в) Издавање грамофонских плоча, компакт дискова, трака са музичким и другим записима
400 KM
г) Новинско – издавачка дјелатност
100 KM
д) Остала издавачка дјелатност
50 KM

4. Самосталне радње

– дјелатности које физичка лица обављају у својству самосталног занимања:
4.1 Угоститељски објекти:
а) Ноћни барови, барови, диско барови и диско клубови (дискотеке)
3.500 KM
б) Хотели, мотели
1.000 KM
в) Ресторани
300 KM
г) Апартмани, пансиони, преноћишта, одмаралишта, собе за изнајмљивање
300 KM
д) Кафе бар, бифе, гостионице, снек бар
150 KM
ђ) Покретни угоститељски објекти
150 KM
е) Ћевабџинице, бурегџинице, ашчинице
150 KM
ж) Кафетерија, пицерије, печењаре, објекат брзе хране, здрављак, посластичарница, пекотека и остали непоменути угоститељски објекти
250 KM
4.2. Трговинске радње
а) Самопослуге, мини маркети
300 KM
б) Продавнице, бутици, киосци
100 KM
4.3. Остале дјелатности
а) Златарска дјелатност
450 KM
б) Каменоресци
400 KM
в) Израда крзнених одјевних предмета
400 KM
г) Производња безалкохолних пића
1.000 KM
д) Љекарске и стоматолошке ординације
500 KM
ђ) Апотеке – здравствене
600 KM
е) Апотеке – ветеринарске
350 KM
ж) Апотеке – пољопривредне
300 KM
з) Апотеке – биљне
500 KM
и) Адвокатске канцеларије
400 KM
ј) Агенције за промет некретнина
600 KM
к) Нотари
400 KM
л) Ауто – школе
90 KM
љ) Фризери, хемијске чистионице
100 KM
м) Козметичари
150 KM
н) Аутомеханичари, аутолимари, електромеханичари и столари
50 KM
њ) Пржионице кафе
200 KM
о) Занатске дјелатности у области грађевинарства (зидари, тесари, лимари, бравари, паркетари, молери, водоинсталатери, електроинсталатери и сл.)
50 KM
п) Израда бетонске галантерије, предмета од гуме и пластике
150 KM
р) Кројачи, производња трикотаже и дечијих играчака
50 KM
с) Књиговодствене услуге
200 KM
т) Превозници лица и ствари (аутопревозници, такси и аутобуски превоз)
100 KM
ћ) Обућари и сајџије
50 KM
у) Аутопраонице
100 KM
ф) Производња тјестенина
50 KM
х) Пекарске радње
100 KM
ц) Месарске радње и рибарнице
150 KM
ч) Млинови
600 KM
џ) Пилане
300 KM
ш) Салон забавних игара
200 KM
ш1) Остале непоменуте дјелатности којима се порез утврђује према вођењу књига
100 KM
ш2) Остале дјелатности којима се порез утврђује у годишњем паушалном износу
100 KM