Srpski

Фискализација: питања и одговори

Одговори Пореске управе РС на постављена питања везана за фискализацију.


Додатни рабат

Питање: Са неким партнерима имамо постписане уговоре који им омогућавају да на крају године добију додатни рабат ако промет са њима пређе одређени износ. Нпр. партнер има рабат од 7% који је одмах урачунат у цијену и на фискалном штампачу у ВП је приказана цијена коју партнер плаћа, тј. пуна цијена умањена за 7%. Ако партнер оствари промет већи од 50000 КМ има право на додатних 3% на остварени промет. Јасно је да ми на почетку године не знамо да ли ће неко прећи одређени лимит. Такође је бесмислено на крају године издати рекламиране рачуне за сваки оригинални рачун и онда направити нове рачуне са 9,35% рабата. Како купцу одобрити додатни рабат по испуњењу неког услова и то евидентирати кроз фискални штампач?

Одговор: Додатни рабат који одобрите купцу на крају године на основу пословне сарадње, а не исказујете у фактури, као што сте навели у вашем упиту, не евидентира се преко фискалне касе из разлога што исти нема утицаја на регистровани промет већ на финансијски резултат предузећа.
Наиме, преко фискалне касе се не утврђује приход, већ се врши регистровање сваког појединачног промета, тј. података о вриједности продате робе, односно извршене услуге, јер сте вођење пословних књига и утврђивање финансијског резултата обавезни вршити на начин који је прописан Законом о рачуноводству и ревизији Републике Српске и у складу са Мађународним рачуноводственим стандардима, а утврђивање пореских обавеза у складу са пореским прописима.


Књижна одобрења/терећења

Питање: Да ли књижна одобрења/терећења према купцима треба "провлачити" кроз фискални штампач? Ако је одговор ДА на који начин - да ли да књижна одобрења радимо као рекламирани фискални рачун, а терећења као обичан фискални рачун.

Одговор: Књижна одобрења која се односе на поврат робе од куца неопходно је за иста издати рекламирани фискални рачун, књижна терећења која не утичу на корекцију промета нисте обавезни регистровати преко фискалне касе.


Даља продаја или прерада

Питање: Ако посједујем СЗР (месница,производња пластичних кеса,пекара и сл) захтјев за фискализацију уредно поднесен, фискализовани касама за малопродају, али се дешава да своје производе продају и великим трговачким предузецима ради даље продаје, ресторанима за обављане дјелатности и сл. Да ли је исправно фискализована СЗР.,и да ли је неопходно да иста мора формирати ДОО зарад продаје својих производа другим ДОО.

Одговор: Под трговином на велико, сходно одредбама Правилника о динамици фискализације у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, бр. 55/08, 73/08, 92/08, 118/08, 127/08, 21/09 и 58/09), поред куповине робе ради даље продаје, подразумијева се дозвољени извоз добара и продаја производа коју врше лица из производних дјелатности са производних складишта, магацина и слично купцима ради даље продаје или прераде уз обавезно издавање фактуре.
Промет остварен продајом производа крајњим потрошачима, без обзира да ли су крајњи потрошачи правна лица, предузетници или физичка лица, сматра се прометом оствареним малопродајним начином рада.
Сходно наведеним одредбама, уколико продају производа из производне дјелатности за коју сте регистровани вршите у својим малопродајним објектима, у том случају промет од продаје тих производа региструјете преко фискалне касе са малопродајним модом рада.
Међутим, уколико продају производа вршите са производних складишта, магацина и слично, у том случају на том продајном мјесту дужни сте ставити у функцију регистровања промета фискални систем са велепродајним модом рада.
Према томе, ако продају вршите правном лицу, то правно лице као наручилац мора на наруџбеници назначити да ли се ради о набавци ради даље продаје, а у том случају такав промет се не може регистровати преко фискалне касе са малопродајним модом рада, него сте исти дужни регистровати преко фискалног система са велепродајним модом рада, односно дужни сте издати велепродајни фискални рачун, уз обавезно издавање фактуре купцу у коју уносите редни број тог фискалног рачуна.


Дневни извјештај

Питање: Да ли смо обавезни да сваки дан штампамо и шаљемо дневни извјештај у Пореску управу, или само оним данима када издајемо рачуне?

Одговор: Дневни извјештај сте обавезни формирати на крају радног дана кад сте остварили промет, онима данима кад немате промета нисте ни обавзени формирати дневни извјештај.